Naudojimosi sąlygos

Lietošanas noteikumi

1. Lietojuma joma
1.1. Visi gadījumi, kas saistīti ar Xella International GmbH un/vai ar to („Xella”) saistīto sabiedrību interneta lapu (turpmāk tekstā - „Xella interneta lapas”) lietošanu, ir pieļaujami tikai saskaņā ar šiem noteikumiem. Šie vispārējie lietošanas noteikumi var tikt papildināti, grozīti vai īpašos gadījumos aizstāti ar citiem noteikumiem, piem., produktu iegādes un/vai pakalpojumu gadījumā. Pieteikšanās (ielogošanās) gadījumā vai gadījumos, kad atsevišķa pieteikšanās netiek pieprasīta, attiecīgās Xella interneta lapas parādīšana, ir uzskatāma par lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem to jaunākajā redakcijā.   
1.2. Lietojot Xella interneta lapu, lietotājs darbojas kā uzņēmums vai uzņēmuma vārdā, t.i., gadījumos, kad tiek veiktas tirdzniecības darbības, pašnodarbinātā darbības vai publiskās institūcijas darbības gadījumā tiek piemērots Vācijas Civilkodeksa paragrāfa 1 S. 1 Nr. 1 – 3. punkts 312e.
1.3. Piedāvājumu gadījumos, kas ievietoti interneta lapā un ir paredzēti uzņēmumiem vai publiskām institūcijām, attiecīgo uzņēmumu vai publisko institūciju pārstāv lietotājs, kas ir atbildīgs par sevis veiktajiem pasākumiem un darbībām, kā arī par savām zināšanām.

2. Pakalpojumi
2.1. Xella var piegādāt Xella interneta lapai noteiktu informāciju un programmatūru kā papildinājumu dokumentācijai  ar mērķi to demonstrēt vai lejupielādēt saturu.
2.2. Xella saglabā tiesības pilnībā vai daļēji likvidēt Xella interneta lapu. Sakarā ar interneta sistēmu un datorsistēmu īpašībām Xella nekādā ziņā nav atbildīga par nepārtrauktas pieejas nodrošināšanu Xella interneta lapai.

3. Reģistrācija, parole
3.1. Atsevišķas apakšlapas Xellas interneta lapā var būt aizsargātas ar paroli. Piekļuve šāda veida lapām ir tikai reģistrētajiem lietotājiem, jo drošības pasākumu mērķis ir biznesa darbību veikšanas laikā garantēt pilnīgu drošību. Lietotājiem nav tiesību pieprasīt no Xella, lai šis uzņēmums piekristu viņu reģistrācijai. Jo īpaši Xella saglabā tiesības mainīt iepriekš viegli pieejamu lapu statusu uz tādu statusu, kuru piekļuvei nepieciešama reģistrācija. Xella vienmēr ir tiesības noraidīt pieejas autorizāciju, bloķējot pieejas datus, bez nepieciešamības uzrādīt šāda lēmuma iemeslu it īpaši gadījumos, ja lietotājs:
– reģistrācijas veikšanai ir norādījis kļūdainus datus;
– nav izpildījis šos nosacījumus vai ir sniedzis kļūdainus pieejas datus;
– ir pieļāvis juridisko noteikumu pārkāpumus attiecībā uz piekļuvi Xella interneta lapai vai tās lietošanu; vai arī
– ilgstoši nav lietojis Xella interneta lapu.
3.2. Gadījumā, kad ir nepieciešama reģistrācija, lietotājam ir pienākums reģistrācijas laikā uzrādīt pareizus datus, kā arī nekavējoties informēt uzņēmumu Xella par jebkādām izmaiņām, kas tiks veiktas vēlākā laikposmā (tur, kur tas ir iespējams, tiešsaistē). Lietotājam ir pienākums nodrošināt, lai e–pasts, kas ir izsūtīts uz viņa norādīto adresi, tiktu saņemts.
3.3. Pēc reģistrācijas beigām lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole (turpmāk tekstā - „Lietotāja dati”). Pēc pirmās pieteikšanās lietotāja pienākums ir nomainīt paroli pret citu, tikai viņam zināmu paroli. Lietotāja dati dod viņam iespēju ieskatīties un izmainīt savus datus vai gadījumā, kad tas ir nepieciešams, atsaukt vai papildināt izteikto piekrišanu datu apstrādei.
3.4. Lietotāja pienākums ir nodrošināt, lai tā lietotāja dati netiktu atklāti trešajām personām; lietotājs ir arī atbildīgs par veiktajiem pasūtījumiem vai citām darbībām, kas veiktas, izmantojot lietotāja datus. Ikreiz pēc interneta lapas lietošanas beigām nepieciešams atteikties (izlogoties) no sadaļas, kas aizsargāta ar paroli. Ja lietotājs konstatē, ka kāda trešā puse bez atļaujas izmanto tā datus, lietotājam ir pienākums nekavējoties par šo faktu rakstiski (vai pa e–pastu atbilstoši sniegtās pagaidu informācijas lietošanas noteikumiem) ziņot uzņēmumam Xella.
3.5. Pēc informācijas saskaņā ar 3.4 punktu Xella nobloķē piekļuvi interneta telpai, kas ir aizsargāta ar šī lietotāja paroli. Piekļuve var tikt atbloķēta tikai tādā gadījumā, ja Xella saņem no lietotāja atsevišķu lūgumu to atbloķēt vai pēc jaunas reģistrācijas veikšanas.
3.6. Lietotājs var jebkurā laikā griezties ar rakstisku lūgumu anulēt reģistrāciju, ja šāds atsaukums neietekmē jau veikto darījumu izpildi. Tādā gadījumā Xella dzēš visus lietotāja datus, kā arī  visus pārējos personas datus, kas attiecas uz lietotāju, brīdī, kad tie vairs nav nepieciešami.

4. Tiesības izmantot informāciju, programmatūru un dokumentāciju
4.1. Uz Xella interneta lapā pieejamo informāciju, programmatūru un dokumentāciju attiecas šie paši noteikumi; informācijas, programmatūras vai dokumentācijas atjaunināšanas gadījumā ir spēkā licences izsniegšanas noteikumi, kas iepriekš saskaņoti ar Xella. Šādos apstākļos dominējošā nozīme ir individuāliem licences izsniegšanas apstākļiem, piem., tiem, kas attiecas uz programmatūras lejupielādi.
4.2. Xella piešķir lietotājam neekskluzīvas un citiem nenododamas tiesības noteiktajā laikposmā saskaņā ar vienošanos izmantot informāciju, programmatūru un dokumentāciju, kas izvietota Xella interneta lapā, bet, ja šāda vienošanās nepastāv, saskaņā ar Xellas ieteikto paredzēto izmantošanas mērķi.
4.3. Programmatūra tiek nodota bez maksas tādā formā, kas dod iespēju to nolasīt ar atbilstošu iekārtu. Xella nav atbildīga par piekļuves sniegšanu pirmkodam. Izņēmums ir programmatūras atklātie pirmkodi gadījumos, kad licences izsniegšanas noteikumi prevalē pār nosacījumiem, kas attiecas uz programmatūras atklāto pirmkodu izplatīšanu, un to izpildei ir nepieciešama piekļuves sniegšana pirmkodam. Tādos gadījumos Xella sniedz piekļuvi pirmkodam pēc tam, kad ir saņemta piekļuves sniegšanas izmaksu apmaksa. 
4.4. Informācija, programmatūra un dokumentācija nevar tikt pārdota, iznomāta vai nodota nomā vai citādā veidā piešķirta trešajām personām. Ja spēkā esošā likumdošana nenosaka citādi, lietotājs nav tiesīgs grozīt, programmēt ar atgriezenisko saiti vai tulkot programmatūru vai dokumentāciju vai atsevišķas to daļas. Lietotājs ir tiesīgs izgatavot programmatūras dublējumkopijas gadījumā, ja šādas kopijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu programmatūras lietošanu saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
4.5. Informācija, programmatūra un dokumentācija ir aizsargāta ar autortiesībām un starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz autortiesībām, kā arī citiem tiesību noteikumiem un līgumu nosacījumiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Lietotājam ir pienākums ievērot šos noteikumus, it īpaši neizdzēst no informācijas, programmatūras un dokumentiem, kā arī no to kopijām alfanumerālo kodifikāciju, apzīmējumus un piezīmes, kas attiecas uz īpašuma tiesībām.
4.6. Vācijas likuma par intelektuālo īpašumu 69.a ff. punkti un tam pielīdzināmie tiesiskie regulējumi, kas piemērojami, pamatojoties uz spēkā esošo likumu par intelektuālo īpašumu, paliek nemainīgi un ir jāievēro.

5. Intelektuālais īpašums
5.1. Neskatoties uz īpašiem noteikumiem, kas atsevišķi minēti šo lietošanas noteikumu 4. pantā, informācija, zīmolu nosaukumi un citas satura ziņas, kas izvietotas Xella interneta lapā, nav atļauts ne grozīt, ne kopēt, pavairot, pārdot, nomāt, papildināt vai izmantot kādā citā veidā.
5.2. Izņemot tiesības, kas attiecas uz lietošanu, kā arī citas tiesības, kas, pamatojoties uz šo dokumentu, īpašā veidā ir piešķirtas lietotājam, lietotājam netiek piešķirtas nekādas citas jebkāda veida papildu tiesības, it īpaši tas attiecas uz tiesībām, kas attiecas uz firmas nosaukumu izmantošanu, un tirdzniecības īpašuma aizsardzības tiesībām, piem., patentu  tiesībām, kas attiecas rūpniecisko īpašumu vai tirdzniecības zīmēm; turklāt Xella pienākumos neietilpst šādu tiesību piešķiršana.
5.3. Ja lietotājs Xella interneta lapā ievieto savas idejas vai ieteikumus, Xella nav tiesīga tos bez maksas izmantot ar mērķi izstrādāt, uzlabot vai pārdot šādā veidā radītos produktus.

6. Lietotāju pienākumi
6.1. Xella interneta lapas lietošanas laikā lietotāja pienākums neveikt šādas darbības:
– pārkāpt konvencijas, tirdzniecības īpašuma aizsardzības tiesības, autortiesības, kā arī citu īpašumtiesības;
– izsūtīt vīrusus, t.s. Trojas zirga vīrusus, kā arī citas programmas, kas varētu kaitēt programmatūrai; veidot, uzglabāt vai pārsūtīt hipersaites, ko lietotājs nav pilnvarots radīt, glabāt vai pārsūtīt, it īpaši situācijās, kad šāda veida hipersaites vai saturs pārkāpj konfidencialitātes noteikumu ievērošanu vai ir pretrunā likumdošanai;
– izsūtīt reklāmas materiālus, nevēlamus e–pasta ziņojumus (t.s. mēstules) vai nepamatotus brīdinājumus par vīrusiem, avārijām vai līdzīgiem noteikumiem; aicināt piedalīties spēlēs vai konkursos vai sistēmās, kas darbojas pēc sniega bumbas principa, interneta ķēdēs, spēlēs un līdzīgās darbībās.
6.2. Xella saglabā tiesības jebkurā laikā bloķēt piekļuvi Xella interneta lapai, it īpaši tad, ja lietotājs nepilda savas no šiem noteikumiem izrietošās saistības.

7. Hipersaites
7.1. Xella interneta lapa var saturēt hipersaites uz trešo personu interneta lapām. Xella nav nekādā veidā atbildīga par saturu, kas atrodas šāda tipa lapās, kā arī neiesaka ne šādas lapas, ne to saturu, jo Xella rīcībā nav iespēju kontrolēt informāciju, kas izvietota hipersaitēs, un Xella nav atbildīga par tajās izvietoto saturu un informāciju. Lietotāji izmanto šādas lapas uz savu atbildību.

8. Atbildība par tiesiskajām un lietiskām kļūdām
8.1. Bezmaksas informācijas, programmatūras vai dokumentācijas sniegšanas gadījumā Xella nav atbildīga par jebkādiem lietiskiem vai tiesiskiem informācijas, programmatūras vai dokumentācijas trūkumiem it īpaši par to pareizību, kļūdām, trešo personu aizsardzības tiesību vai autortiesību aizsardzības trūkumu, informācijas, programmatūras vai dokumentācijas pilnīgumu un/vai tās izmantošanas iespējām, izņemot acīmredzamu nolaidību vai apzināti veiktas darbības.
8.2. Informācija, kas sniegta Xella interneta lapā, ir paredzēta izmantošanai piemēra informācijas veidā, līdz ar to specifikācijas un produktu tehnisko iespēju vispārējais apraksts ne vienmēr var tikt piemērotas konkrētajam lietojumam (piem., sakarā ar produktos veiktajām izmaiņām). Līdz ar to juridiski saistošie rādītāji vai produktu ražīguma parametri produkta iegādes brīdī ir jāsaskaņo ar Xella vai tās saistīto uzņēmumu.

9. Pārējie gadījumi, kas saistīti ar atbildību par kaitīgo programmatūru
9.1. Xella atbildība par nepietiekamu uzraudzību sakarā ar tiesiskām un lietiskām kļūdām ir aprakstīta šo lietošanas noteikumu 8. punktā. Xella nekādā gadījumā nenes atbildību, ja vien tai nav jāuzņemas atbildība atbilstoši likumam par atbildību sakarā produkta defektiem, darbību veikšanu ar iepriekšēju nodomu, nopietnu nolaidību, veselības vai dzīvības apdraudējumu, miesas bojājumiem, garantētajiem parametriem, negodīgu rīcību, slēpjot defektus ,vai acīmredzamu līguma nosacījumu pārkāpšanu.
9.2. Tomēr kompensācijas lielums par līguma nosacījumu pārkāpšanu ir ierobežots līdz iespējamā paredzamā defekta vērtībai, izņemot darbību veikšanu ar iepriekšēju nodomu vai nopietnu nolaidību.
9.3. Neskatoties uz Xella veiktajiem visa veida centieniem, lai Xella interneta lapa nesaturētu kaitīgu programmatūru (piem., vīrusiem, Trojas zirga vīrusiem, datortārpiem, spiegprogrammatūras un tamlīdzīgas programmatūras), ne Xella, ne tās saistītie uzņēmumi nevar garantēt, ka tās interneta lapa nesatur šāda tipa programmatūru, un sakarā ar to Xella par šādiem gadījumiem nevar uzņemties nekādu atbildību. Pirms jebkādas informācijas, programmatūras vai dokumentācijas lejupielādes lietotājam ir pienākums veikt saprātīgus piesardzības pasākumus un sava datora aizsardzībai izmantot pretvīrusa skeneri, kā arī veikt aizsardzības pasākumus pret kaitīgās programmatūras izplatīšanos Xella interneta lapā.
9.4. Jebkādas izmaiņas pierādījumu svarīgumā par sliktu lietotājam nav saistītas ar apstākļiem, kas aprakstīti 9.1 un 9.2 punktā.

10. Datu aizsardzība un privātuma politika
10.1. Vācot, izmantojot un pārveidojot personas datus, Xella ievēro visus spēkā esošos tiesiskos noteikumus, kas attiecas uz datu aizsardzību, kā arī Xella iekšējās privātuma politikas noteikumus. Ar Xellā pastāvošo privātuma politiku iespējams iepazīties, izmantojot Xella interneta lapā izmantoto hipersaiti (ievietot saiti datu aizsardzībai).

11. Papildlīgumi, piekritīgā tiesa, spēkā esošā likumdošana
11.1. Papildlīgumi ir jāsastāda tikai rakstiskā formā.
11.2. Strīdu izšķiršana tādu lietotāju gadījumā, kas Vācijas tirdzniecības kodeksa izpratnē veic saimniecisko darbību, piekritīgā tiesa ir Duisburgas pilsētas tiesa.
11.3. Xella interneta lapas atsevišķas apakšlapas atrodas Xella International GmbH un/vai ar to saistīta tāda uzņēmuma pārraudzībā, kas atbild par šajās apakšlapās ievietoto saturu. Šo apakšlapu darbība atbilst noteikumiem, kas pastāv valstīs, kurās darbojas attiecīgie uzņēmumi. 
11.4. Xella nav atbildīga par iespēju demonstrēt vai lejupielādēt informāciju, programmatūru un/vai dokumentus no Xellas interneta lapas arī gadījumā, ja lietotājs atrodas ārpus attiecīgās valsts. Gadījumā, ja Xella interneta lapu apmeklē lietotājs, kas atrodas ārpus attiecīgās valsts, lietotājs ir atbildīgs tikai par tā valsts tieslietu sistēmas noteikto, spēkā esošo noteikumu ievērošanu. 
11.5. Piekļuve informācijai, programmatūrai un/vai dokumentācijai, kas izvietota Xella interneta lapā, ir aizliegta valstīs, kur šāda piekļuve ir uzskatāma par nelikumīgu. Šādās situācijās, ja lietotājs vēlas nodibināt tirdzniecības attiecības ar Xella, tam ir personīgi jāsazinās ar atbilstošo uzņēmuma filiāli attiecīgajā valstī vai ar Xella International GmbH.
11.6. Xella vai ar to saistīto uzņēmumu interneta lapu lietošana ir pakļauta vienīgi Vācijas likumdošanai, izņemot Apvienoto Nāciju Konvenciju par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem un citām pretrunā esošajām privāto starptautisko tiesību tiesiskajām normām. Gadījumos, kad pusēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu nav iespējams panākt vienošanos par piekritīgās likumdošanas / tiesas izvēli, tiek piemērota vietējā likumdošana, kas ir spēkā saistītā uzņēmuma valstī, kurā ir tās juridiskā atrašanās vieta.